Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

changamano

Utangulizi Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi tegemezi. Rejelea makala kuhusu aina za sentensi kimuundo pamoja na aina za uchanganuzi wa sentensi. Makala ya leo yatashughulikia kielezo cha jedwali. Hatua za uchanganuzi Tambua kundi nomino na kundi tenzi Tambua kishazi tegemezi.Je,kishazi tegemezi kinajitokeza upande wa kundi nomino au kundi tenzi ? Tambua aina mbalimbali … Read more Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

Share this post

Vipashio vya Lugha : Sauti-Irabu

irabu

Mwandishi: Zablon Rogito SAUTI Maana: Sauti ni mlio unaotokana na mgusano wa ala za kutamkia wakati wa kuzungumza Aina za sauti Sauti za lugha ya kiswahili zimegawika katika makundi mawili: Irabu Konsonanti Irabu Irabu ni sauti ambazo inapotamkwa hewa kutoka mapafuni haizuiliwi Kwokwote, yaani hewa upita kwa ulaini. Sauti za irabu ni tano nazo ni: … Read more Vipashio vya Lugha : Sauti-Irabu

Share this post

Silabi

pronunciation

Silabi ni kipashio kinachotamkika Maana Sauti mbili au zaidi zinazotamkwa kwa pamoja. Sauti mbili au zaidi ambazo hutamkwa kama  fungu moja la sauti. Aina za silabi Kuna aina mbili za sila katika Kiswahili Silabi funge Hizi ni silabi ambazo huishwa kwa konsonanti Mfano: da-k-tari, m-to-to Silabi wazi Hizi ni silabi ambazo huishia kwa irabu Mfano: … Read more Silabi

Share this post

KCSE Insha 2008

KISWAHILI Karatasi ya 1 INSHA Okt/Nov, 2008 Karatasi ya 1 INSHA Maagizo Andika Insha mbili insha ya kwanza ni ya lazima. Kisha chagua insha moja nyingine kutoka hizo tatu zilizobakia. Kila insha isipungue maneno 400. Kila insha ina alama 20. Insha ya lazima. Andika tahariri kwa gazeti la Raia ukieleza hatua zinazochukuliwa nchini ilikumwendeleza kielimu … Read more KCSE Insha 2008

Share this post

Sentensi Ambatano Changamano

changamano

Kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu sentensi ambayo ni ambatano lakini ina kishazi tegemezi! Ikumbukwe kuwa sentensi huainishwa kimuundo kwa kuzingatia vishazi. Kimuundo kuna aina tatu za sentensi katika lugha ya Kiswahili Ambatano Changamano Sentensi ambatano changamano  ina vishazi huru viwili au zaidi pamoja na kishazi tegemezi Tazama sentensi ifuatayo Rais aliyechaguliwa anawahutubia wananchi  lakini wote … Read more Sentensi Ambatano Changamano

Share this post

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

picha ya kishazi tegemezi

Kielelezo cha Kistari Hii ni mbinu ya kimsingi ya kuchanganua sentensi. Mwanafunzi akielewa mbinu hii vizuri atakuwa na msingi mzuri wa kuchanganua sentensi yoyote kwa kutumia mishale,matawi na jedwali. Sentensi changamano ni sentensi ambayo ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Mtahiniwa lazima aweze kutambua mambo haya ili aweze  kutenganisha kundi tenzi na kundi nomino. Leo … Read more Uchanganuzi wa Sentensi Changamano

Share this post

Dhana ya mofimu

Hamjambo wasomaji wapendwa? Karibuni katika kipindi cha leo. Nimejitayarisha vizuri kueleza dhana ya mofimu katika lugha ya Kiswahili. Mofimu ni nini? Mofimu ni kipashio kidogo katika lugha ambacho hakiwezi kugawika zaidi bila kupoteza maana yake ya kisarufi. Ikumbukwe kuwa kiambishi ni mofimu ambayo huongezwa kabla au baada ya mzizi wa neno ili kuwakilisha dhana fulani. … Read more Dhana ya mofimu

Share this post

Dhana ya uchanganuzi wa sentensi

picha ya kishazi tegemezi

Utangulizi Hatua ya kwanza katika kuchanganua/kupambanua sentensi ni kutambua aina yake. Kuna aina tatu za sentensi kimuundo. Kuna sentensi sahili, sentensi ambatano na sentensi changamano. Ukitambua aina ya sentensi kimuundo utaweza kutamba kundi nomino na kundi tenzi. Hatua ya pili ni kutambua kundi nomino (KN) na kundi tenzi (KT). Kuna miundo mingi ya KN na … Read more Dhana ya uchanganuzi wa sentensi

Share this post

Dhana ya sentensi sahili

Sentensi ni neno au kifungu cha maneno chenye ujumbe kamili. Katika lugha ya Kiswahili kuna aina tatu za sentensi kimuundo. Sentensi sahili sentensi ambatano sentensi changamano Leo tutazungumzia sentensi sahili.Sentensi sahili huwa na kishazi huru kimoja,kwa hivyo inaeleza dhana moja tu.Inaweza kuwa hata na neno moja tu. Kwa mfano: Wamewasili. “Wamewasili” ni sentensi kamili.Inapitisha ujumbe … Read more Dhana ya sentensi sahili

Share this post